Samorządowa Szkoła Podstawowa

ul. Bolesława Chrobrego 2   

   57-530  Międzylesie

tel.: 74 812 63 28            mieszkola@op.pl

 

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 19 października 2020

Jesteś tutaj: Start / Statut / Statut cz.1

Statut cz.1

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIĘDZYLESIU

ul. B. Chrobrego 2

57–530 Międzylesie

 

 

 

 

 

 

STATUT

SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W MIĘDZYLESIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień 2020

 

ROZDZIAŁ I

 

 

Część 1. Ogólne informacje o Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu

 

§ 1.

 

 1. Typ i nazwa szkoły: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu
 2. Samorządową Szkołę Podstawową w Międzylesiu stanowi 8-letnia szkoła podstawowa.

      W obwód Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu wchodzą miejscowości: Boboszów, Dolnik, Gajnik, Goworów, Jodłów, Kamieńczyk, Lesica, Michałowice, Międzylesie, Nagodzice, Niemojów, Pisary, Potoczek, Roztoki, Smreczyna, Szklarnia.

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

a)      Szkole - należy przez to rozumieć Samorządową Szkołę Podstawową w Międzylesiu.

b)      Uczniu – należy przez to rozumieć uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu.

 

§ 2.

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 2. Siedziba Szkoły znajduje się w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Międzylesiu.
 3. Organem prowadzącym jest Gmina Międzylesie.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 5. Szkoła działa z mocy Ustawy z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z póź. zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz 1148 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXVI/147/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie utworzenia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu przy ul. B. Chrobrego 2.

 

§ 3.

 

 1. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy. Obsługę finansowo–księgową prowadzi we własnym zakresie.
 2. W Szkole prowadzony jest rachunek dochodów i wydatków, konto podstawowe i socjalne.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
 4. Organami Szkoły są:

a)      Dyrektor Szkoły,

b)     Rada Pedagogiczna Szkoły,

c)      Rada Rodziców,

d)     Samorząd Uczniowski Szkoły.

 1. Kompetencje poszczególnych organów Szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określa Statut.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

 

Część 1. Cele i zadania Szkoły

 

§ 4.

 

 1. 1.      Celem działania Szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów.
 2. 2.      Szkoła realizuje zadania w zakresie obowiązkowego nauczania, kształcenia umiejętnościi wychowania zgodnie z podstawą programową.
  1. 3.      Szkoła posiada status publicznej placówki, który:

a)      zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

b)      realizuje podstawy programowe kształcenia ogólnego określone ramowym planem nauczania,

c)      zapewnia wszystkim uczniom równe traktowanie i tolerancję światopoglądową oraz prawo do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej,

d)     umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

 1. 4.      Szkoła uwzględnia w programie wychowawczym zadania z zakresu:

a)      bezpieczeństwa na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i w czasie wycieczek,

b)      regionalizmu i patriotyzmu,

c)      poszanowania środowiska naturalnego,

d)     wychowania prozdrowotnego i profilaktyki,

e)      opieki nad uczniami będącymi w trudnej sytuacji materialnej i losowej,

f)       współdziałania uczniów, rodziców i nauczycieli,

g)      doradztwa zawodowego.

 1. Program wychowawczy realizują wszyscy pracownicy Szkoły.

 

 

Część 2. Sposób wykonywania zadań

 

§ 5.

 

W Szkole zadania wykonuje się z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

 1. Szkoła diagnozuje możliwości, predyspozycje i potrzeby dziecka poprzez obserwację, rozmowy z uczniami i ich rodzicami oraz przeprowadzanie ankiet.
 2. Tworzy i realizuje strategie działań profilaktycznych i wychowawczych opracowanych przez Radę Rodziców.
 3. Tworzy szkolny zestaw programów nauczania dostosowanych do możliwości placówki.
 4. Zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną i stałe jej unowocześnianie na miarę możliwości finansowych.
 5. Tworzy wewnątrzszkolny system monitorowania i diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 6. Szkoła organizuje i prowadzi różne formy działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogicznej.
  1. W Szkole prowadzi się:

a)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,

b)      dodatkowe zajęcia edukacyjne: z innego, niż obowiązkowy, języka obcego nowożytnego; zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

c)      nauczanie indywidualne dla dzieci chorych i innych - stale lub okresowo niezdolnych do nauki w warunkach szkolnych,

d)     oraz zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, reedukacyjne, rewalidacyjne, w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów, a także gimnastykę korekcyjną i rehabilitacyjną.

9.  Zajęcia edukacyjne, o których mowa w pkt. 8 organizuje dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 1. Zajęcia wymienione w pkt. 8 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 2. Szkoła wspiera pod względem organizacyjnym i informuje rodziców dzieci niepełnosprawnych o możliwościach kształcenia i opieki.

12. Uczniom uzdolnionym szkoła umożliwia:

a)      udział w różnorodnych konkursach: szkolnych i pozaszkolnych,

b)      udział w zajęciach pozalekcyjnych,

c)      przyspieszenie promocji,

d)     korzystanie z indywidualnego toku lub programu nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

 

Część 1. Organa Szkoły

 

§ 6.

 

 1. Organami Szkoły są:

a)      Dyrektor Szkoły,

b)      Rada Pedagogiczna Szkoły,

c)      Rada Rodziców,

d)     Samorządy Uczniowskie z podziałem na Samorząd Uczniowski klas I–III edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV–VIII sp.

W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora na podstawie decyzji organu prowadzącego.

 1. Kompetencje i zakres działania organów określa ustawa, niniejszy Statut oraz regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
 2. Dyrektor zapewnia współdziałanie wszystkich organów Szkoły poprzez informowanie, uczestniczenie w ich obradach, zasięganie opinii i uzyskiwanie zgody w ramach ich kompetencji.
 3. Dyrektor zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w Statucie Szkoły.
 4. Obowiązek rozwiązywania sytuacji konfliktowych spoczywa na dyrektorze, który kieruje się dobrem uczniów i Szkoły.
 5. Do pracowników pedagogicznych Szkoły należą:

a)      dyrektor Szkoły,

b)      wicedyrektor,

c)      nauczyciele,

d)     pedagog szkolny,

e)      opiekunowie świetlicy,

f)       pracownik biblioteki.

7. Administracją Szkoły kieruje dyrektor, a podległymi mu pracownikami są:

a)      główny księgowy,

b)      sekretarz szkoły,

c)      pracownicy obsługi.

 

 

Część 2. Dyrektor Szkoły

 

§ 7.

 

 1. Dyrektor Szkoły odpowiada za całokształt pracy szkoły, a w szczególności:

a)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno–wychowawczą Szkoły, stwarza uczniom warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

b)      przewodniczy Radom Pedagogicznym,

c)      realizuje uchwały Rad Pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji,

d)     dysponuje środkami określonymi w zaopiniowanym planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły.

 

 

 

 

§ 8.

 

 1. Do zadań szczegółowych Dyrektora Szkoły w dziedzinie administracyjno–organizacyjnej należy:

a)      nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły w ramach istniejących przepisów prawnych,

b)      określenie zakresu czynności poszczególnych pracowników i ocenianie wyników tej pracy,

c)      przygotowanie i terminowe przekazanie do zatwierdzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu projektów organizacji Szkoły,

d)     czuwanie nad prawidłowością sporządzania listy płac pracowników oraz zapewnienie wypłacania pracownikom należnych im świadczeń,

e)      czuwanie nad dyscypliną pracy i potrącanie z uposażenia pracowników należności z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz niedopełnienia terminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego,

f)       udzielanie urlopów z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości pracy,

g)      podpisywanie zaświadczeń dotyczących pracowników wydawanych na ich życzenie,

h)      występowanie z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

i)        wydawanie świadectw pracy i opinii o pracy pracowników,

j)        kierowanie pracowników Szkoły na badania lekarskie,

k)      przyznawanie nagród z zakładowego funduszu nagród oraz decydowanie o wypłatach z funduszu socjalnego,

l)        powiadamianie Rady Pedagogicznej o wszystkich ważniejszych dla Szkoły sprawach oraz dbałość o podstawowy dokument Rad Pedagogicznych – księgi protokołów,

m)    po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

n)      w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych na podstawie Rozporządzenia MEN.

 

§ 9.

 

 1. Do zadań pedagogicznych i organizacyjnych Dyrektora Szkoły należy:

a)      okresowe, zgodne z harmonogramem Szkoły i aktualnymi potrzebami, zwoływanie posiedzeń Rad Pedagogicznych,

b)      przedstawienie RP dwukrotnie w ciągu roku szkolnego pełnych sprawozdań z bieżącej pracy Szkoły, wykonania rocznego planu dydaktyczno-wychowawczego, wyników hospitacji, realizacji budżetu Szkoły oraz sposobu wykonania uchwał Rad Pedagogicznych,

c)      hospitowanie zajęć, okresowe ocenianie nauczycieli,

d)     kształtowanie systemu wychowawczego Szkoły, przedstawianie rocznego planu dydaktyczno–wychowawczego,

e)      upowszechnianie wiedzy o Statucie Szkoły i innych ważnych dokumentach regulujących pracę Szkoły,

f)       nagradzanie i karanie uczniów zgodnie ze Statutem,

g)      podpisywanie dokumentów uczniów (świadectw, arkuszy ocen, protokołów egzaminów) oraz kontrolowanie prawidłowości ich sporządzania i przechowywania,

h)      odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów.

 1. Dyrektor Szkoły:

a)      może tworzyć nauczycielskie zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo–zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Szkoły na wniosek członków zespołu,

b)      zezwala na indywidualny program lub tok nauki,

c)      organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia,

d)     wspomaga rozwój zawodowy nauczyciela,

e)      zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli,

f)       zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,

g)      ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,

h)      nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście, który po rozmowie kwalifikacyjnej uzyskał akceptację komisji.

 

§ 10.

 

 1. Do zadań ekonomiczno–gospodarczych Dyrektora Szkoły należy:

a)      przygotowanie wspólnie z księgową projektów wydatków finansowych (budżetu Szkoły),

b)      przestrzeganie dyscypliny budżetowej i dbałość o całokształt stanu finansowego Szkoły, nadzorowanie wszelkiej działalności finansowej w Szkole,

c)      dbałość o właściwe zabezpieczenie majątku Szkoły przed zniszczeniem,

d)     kontrolowanie stanu higieny i bezpieczeństwa w Szkole oraz zlecanie odpowiedzialnym pracownikom działań prowadzących do jego poprawienia,

e)      przygotowanie wraz z księgową rocznych projektów remontów oraz inwestycji i występowanie do organu prowadzącego z wnioskami o przydzielenie funduszu na realizację tych zadań,

f)       racjonalne i efektywne dysponowanie pomieszczeniami i terenem Szkoły w związku z działalnością gospodarczą przynoszącą dochody do budżetu placówki,

g)      wyznaczanie komisji przetargowej do przetargów na dostawy i usługi oraz roboty budowlane zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych, a także zatwierdzanie wyników postępowania przetargowego i podpisywanie umów na dostawy, usługi lub roboty budowlane z firmami, które wygrały przetarg.

 

 

Część 3. Rada Pedagogiczna

 

§ 11.

 

 1. Członkami Rady Pedagogicznej są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. Pracą Rady Pedagogicznej kieruje dyrektor Szkoły, który zwołuje zebrania i prowadzi je lub przekazuje zadanie kierowania jej pracami wicedyrektorowi Szkoły.
 2. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzenie strategii działań profilaktycznych i wychowawczych Szkoły opracowanych przez Radę Rodziców,

b)      semestralne i końcoworoczne analizowanie i ocenianie stanu procesu nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą,

c)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich przez instytucję sprawującą nadzór pedagogiczny,

e)      współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów,

f)       typowanie nauczycieli do komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora Szkoły,

g)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy Szkoły,

h)      z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora, organu prowadzącego Szkołę, w szczególności w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych (język obcy nowożytny, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną).

3. Rada Pedagogiczna ma prawo:

a)      występowania z wnioskami w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania,

b)      występowania do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora Szkoły.

4. Rada Pedagogiczna zatwierdza:

a)      wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

b)      wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę,

c)      wnioski wychowawców klas i innych nauczycieli w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień oraz udzielania kar uczniom,

d)     założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia i szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.

5. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)      organizację pracy, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

b)      plan finansowy Szkoły,

c)      przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli,

d)     propozycje dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

e)      wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń i innych wyróżnień.

 

§ 12.

 

 1. Tryb pracy Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu oraz innych regulaminów wewnętrznych placówki. Na plenarnych i nadzwyczajnych posiedzeniach Rada – w formie uchwał – zatwierdza, opiniuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną Szkoły.
 2. W skład Rady wchodzą:

a)      dyrektor jako przewodniczący,

b)      zastępca dyrektora,

c)      nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

 1. Z posiedzenia Rady Pedagogicznej spisuje się protokół, który podpisuje dyrektor Szkoły i protokolant.
 2. W posiedzeniach Rady lub określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni w imieniu rady przez przewodniczącego:

a)      przedstawiciele Rady Rodziców,

b)      przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz organizacji społecznych i związkowych działających na terenie Szkoły,

c)      pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi Szkoły.

 

§ 13.

 

 1. Członkowie Rady są zobowiązani do:

a)      współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

b)      przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

c)      czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisjach, do których zostali powołani,

d)     czynnego uczestnictwa w wewnątrzszkolnym samokształceniu,

e)      realizowania uchwał także, kiedy zgłosił swoje zastrzeżenia,

f)       składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

g)      przestrzegania tajemnicy obrad rady.

2. Organizację pracy Rady Pedagogicznej określa odrębny Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

 

Część 4. Rada Rodziców

 

§ 14.

 

1.W Szkole działa Rada Rodziców, która jest demokratycznie wybranym przedstawicielstwem rodziców i opiekunów wszystkich uczniów Szkoły. Celem współpracy Rady Rodziców z pracownikami Szkoły jest:

a)      realizacja zadań dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych,

b)      dążenie do wychowania dzieci i młodzieży na obywateli Rzeczypospolitej Polskiej świadomych swych obowiązków i praw,

c)      tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do działalności Szkoły.

2. Do zadań Rady Rodziców należy:

a)      opracowanie strategii działań profilaktycznych i wychowawczych Szkoły,

b)      współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,

c)      pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,

d)     udzielenie pomocy Samorządom Uczniowskim oraz innym organizacjom młodzieżowym działającym w Szkole,

e)      podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowo-rzeczowych dla potrzeb placówki, przeznaczonych głównie na wspieranie pracy opiekuńczo–wychowawczej.

3. Szczegółowe zasady organizacji pracy Rady Rodziców:

a)      zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły,

b)      Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności,

c)      Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,

d)     Rada Rodziców może przedstawiać opinię o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela starającego się o awans na nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

 1. Rada Rodziców może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.

 

 

Część 5. Współdziałanie organów Szkoły

 

§ 15.

 

 1. 1.      Każdy organ planuje swoją działalność na dany rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do 20 września. Do 25 września kopie dokumentów są przekazywane dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi. Do końca września odbywa się wspólne spotkanie poszczególnych organów w celu przedstawienia swoich zamierzeń oraz ustalenie wspólnych zadań, a na zakończenie roku szkolnego spotkanie podsumowujące pracę.
 2. 2.      Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów Szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem Szkoły. W takim przypadku, w terminie dwóch tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu Szkołę.
 3. 3.      Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów lub informacji.

§ 16.

 

 1. Zasady rozstrzygania sporów:

a)      między uczniami i nauczycielami rozstrzyga wychowawca klasy,

b)      między uczniami a wychowawcą rozstrzyga dyrektor,

c)      między uczniami a dyrektorem rozstrzyga rada pedagogiczna,

d)     między rodzicami a nauczycielami rozstrzyga dyrektor,

e)      między pracownikami szkoły rozstrzyga dyrektor,

f)       sprawy sporne między dyrektorem a radą pedagogiczną rozstrzyga organ prowadzący szkołę,

g)      spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga komisja statutowa, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu. Organy kolegialne wybierają swego przedstawiciela do komisji.

 1. Zasady powoływania i pracy komisji:

a)      komisję powołuje organ, do którego wpłynęła pisemna skarga,

b)      komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego,

c)      komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków,

d)     rozstrzygnięcia jej są ostateczne,

e)      sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono,

f)       organ, którego winę komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu trzech miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję

 

 

Część 6. Samorządy Uczniowskie

 

§ 17.

 

1. W Szkole działają Samorządy Uczniowskie:

a)      Samorząd Uczniowski klas I–III edukacji wczesnoszkolnej,

b)      Samorząd Uczniowski klas IV–VIII szkoły podstawowej.

 1. Samorządy mogą przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b)      prawo do przestrzegania WSO,

c)      prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)     prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem lub wicedyrektorem Szkoły,

f)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 1. Dyrektor Szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela może zasięgać opinii Samorządu Uczniowskiego.
 2. Szczegółowe zasady organizacji pracy Samorządów Uczniowskich regulują odrębne Regulaminy.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

 

Część 1. Organizacja Szkoły

 

§ 18.

 

 1. W szkołach zajęcia dydaktyczno–wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek następujący po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno–wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do 31 maja danego roku.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 19.

 

 1. 1.      Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
 2. 2.      Liczbę dzieci w oddziale ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora Szkoły w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.
 3. 3.      Oddziałem opiekuje się wychowawca. Dyrektor Szkoły powierza wychowawstwo nauczycielowi na cały etap edukacyjny.
 4. W wyjątkowych wypadkach podyktowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela (ponad miesiąc) dyrektor w zastępstwie przydziela wychowawstwo innemu nauczycielowi.
 5. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
 6. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.
 7. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów z możliwością podziału na grupy dziewcząt i chłopców w zależności od formy prowadzonych zajęć.

 

§ 20.

 

 1. W Szkole realizowane są programy nauczania dla odpowiednich etapów kształcenia zatwierdzone przez MEN i Dyrektora Szkoły.
 2. W Szkole mogą być również realizowane programy własne opracowane przez nauczycieli, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
 3. W Szkole organizowane są stałe, obowiązkowe, zgodne z ramowym planem zajęcia edukacyjne.

 

 

 

 

 

 

Część 3. Świetlica szkolna

 

§ 21.

 

 1. W Szkole działa świetlica szkolna.
 2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów) i organizację dojazdu do szkoły lub istnieją inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego wychowawcę. Grupa wychowawcza w świetlicy nie powinna przekraczać 25 uczniów.
 4. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w wyrównywaniu braków dydaktycznych otaczają opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

 

§ 22.

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły odpowiada za:

a)      całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w świetlicy,

b)      wyposażenie świetlicy,

c)      opracowanie planu godzin pracy nauczycieli,

d)     zorganizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

e)      plan i tematykę hospitacji,

f)       prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

3. Dyrektor Szkoły współdziała z organem prowadzącym placówkę w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły.

 

§ 23.

 

 1. Pracownicy świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają semestralne i roczne sprawozdania ze swojej działalności.
 2. Dokumentacja świetlicy obejmuje:

a)      roczny plan pracy,

b)      dzienniki zajęć,

c)      listę uczniów dojeżdżających,

d)     karty zgłoszeń dzieci do świetlicy,

e)      regulamin świetlicy

 

 

Część 4. Biblioteka szkolna

 

§ 24.

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
 2. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

a)      gromadzenie i opracowanie zbiorów,

b)      korzystanie z księgozbioru w wypożyczalni i wypożyczanie poza bibliotekę,

c)      korzystanie ze środków multimedialnych.

3. Szczegółowe uregulowania dotyczące pracy biblioteki zawiera Regulamin Biblioteki.

Część 5. Organizacja roku szkolnego

 

§ 25.

 

 1. Zajęcia dydaktyczno–wychowawcze są realizowane w pięciu dniach tygodnia.
 2. W dni wolne od zajęć szkolnych (soboty, ferie, wakacje) w Szkole mogą być organizowane zajęcia wychowawczo–opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne, w ramach posiadanych środków finansowych na ich organizację.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

a)      I semestr od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do 15 stycznia,

b)     II semestr od 16 stycznia do zakończenia roku szkolnego.

4. Organizację stałych i nadobowiązkowych zajęć określa tygodniowy podział godzin Szkoły i świetlicy.

 

§ 26.

 

 1. 1.      Podstawowa formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. 2.      Godzina lekcyjna oraz zajęć pozalekcyjnych (kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych) trwa 45 minut, a zajęć świetlicowych 60 minut.
 3. 3.      Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 15 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.

 

§ 27.

 

 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą.
 2. Życzenie wyrażane jest w formie pisemnej, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami etyki lub opiekuńczo–wychowawczymi.
 4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne.
 5. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.
 6. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
 7. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
 8. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego.
 9. Nauka religii odbywa się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo.
 10. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym.
 11. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy, ale wliczana jest do średniej ocen.
 12. Ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez Szkołę.
 13. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii na wniosek proboszcza parafii i za zgodą dyrektora Szkoły uzyskują 3 kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.
 14. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodzieży w czasie rekolekcji ponoszą księża. Dla nauczycieli dni te są czasem pracy.
 15. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Świdnickiej i wizytator Dekanatu.

§ 28.

 

 1. Organizacja zajęć dodatkowych:

a)      zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo–lekcyjnym,

b)      zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych,

c)      liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN.

 1. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych, lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie w ramach posiadanych środków:

a)       zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze,

b)       zajęcia indywidualne dla uczniów skierowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (na wniosek rodziców za zgodą organu prowadzącego),

c)       zajęcia profilaktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień i edukacji prozdrowotnej,

d)       szczególna opieka dla uczniów z rodzin zastępczych, niepełnych oraz rodzin potrzebujących wsparcia – głównie poprzez pracę indywidualną wychowawcy klasowego,

e)       pomoc materialna dla uczniów potrzebujących – pozyskiwanie środków we współpracy z OPS, UM i sponsorami (bezpłatne obiady, wyjazdy na kolonie, obozy).

 1. Szkoła organizuje współpracę z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną oraz z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom w zakresie opinii w sprawach związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów między innymi zezwolenie na indywidualny tok nauki, pozostawienie ucznia na drugi rok w tej samej klasie (w klasach I-III), pomoc uczniom dyslektycznym, udział dziecka w zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych.
 2. Po ukończeniu 15 roku życia, uczniowie którzy nie rokują ukończenia Szkoły w normalnym trybie, mogą kontynuować naukę w szkołach przysposabiających do pracy.

 

 

Część 6. Organizacja i współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami)

 

§ 29.

 

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

a)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole,

b)      znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,

c)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci, bez względu na postać i sposób przekazania tych informacji nie mogą być pobierane opłaty od rodziców i opiekunów.

d)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły organom sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. Szkoła współdziała z rodzicami poprzez:

a)      zebrania wychowawców z rodzicami,

b)      indywidualne spotkania nauczycieli i wychowawców z rodzicami w ramach otwartych drzwi,

c)      współpracę z Radą Rodziców,

d)     zebrania rodziców z przedstawicielami szkoły,

e)      wspólną organizację wycieczek, imprez szkolnych i środowiskowych,

f)       pedagogizację w zakresie profilaktyki i spraw istotnych dla uczniów i środowiska.

ROZDZIAŁ V

 

 

Część 1. Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły

 

§ 30.

 

 1. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej:

a)      do szkoły przyjmowani są uczniowie od siódmego roku życia, których obejmuje obowiązek szkolny,

b)      do szkoły może być zapisany każdy uczeń od 6 roku życia zamieszkujący w obwodzie szkoły na pisemną prośbę rodziców, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

c)      spoza obwodu szkoły mogą być przyjmowani uczniowie za zgodą Dyrektora Szkoły, na prośbę rodziców, z pisemnym oświadczeniem rodziców (opiekunów) o odpowiedzialności za bezpieczeństwo i dojazd dziecka do i ze szkoły.

 1. O przydziale uczniów do klas pierwszych Szkoły decyduje zespół uczący klasy pierwsze.
 2. Kryteria, według których tworzy się klasy pierwsze:

a)      kierunki dojazdu - dzieci z jednej miejscowości powinny być w jednej klasie,

b)      zbliżona liczba chłopców i dziewcząt w poszczególnych klasach.

 1. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 2. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w pkt. 4. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w pkt. 4 po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Liczba uczniów w oddziale klas I–III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 3. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z pkt. 5 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia w tym oddziale lub tworzy się nowy oddział w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, zgodnie z pkt.5. może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

§ 31.

 

 1. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela i rodzica na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Uczniowie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mają prawo realizować obowiązek szkolny w innej szkole.
 3. Dzieci nowo przybyłe lub powtarzające klasę przydziela do odpowiednich oddziałów dyrektor Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

 

Część 1. Prawa ucznia

 

§ 32.

 

 1. Uczeń ma prawo do:

a)      znajomości dokumentów prawa szkolnego bezpośrednio go dotyczących, w szczególności regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia,

b)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

c)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d)     poszanowania swej godności, przekonań i własności,

e)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

f)       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

g)      obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

h)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,

i)        wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.

 1. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i ogólnoszkolne; uczestnictwo w imprezie odbywa się za pisemną zgodą rodziców.
 2. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone.
 3. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, samorządu szkolnego, rady rodziców - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości oraz rozwoju zainteresowań.
 4. Uczeń ma prawo do:

a)      znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych i do jasnego i zrozumiałego dla niego przekazu treści lekcji,

b)      zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,

c)      dodatkowych wyjaśnień ze strony nauczyciela na temat poruszanych na lekcji zagadnień,

d)     reprezentowania Szkoły na olimpiadach, konkursach, przeglądach i zawodach,

e)      uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych na terenie Szkoły (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, imprezy szkolne).

 1. W szczególnych przypadkach (dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.
 2. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.
 3. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.
 4. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

 

 

Część 2. Obowiązki ucznia

 

§ 33.

 

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

a)      przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

b)      szanować przekonania i własność innych osób,

c)      przeciwstawiać się przejawom brutalności,

d)     dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,

e)      dbać o dobro, ład i porządek w szkole brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji,

f)       prowadzić starannie zeszyt, ćwiczenia i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,

g)      przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlice, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka szkolna),

h)      zostawiać okrycia wierzchnie w szatni, zmieniać obuwie.

 1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
 2. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
 3. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.
 4. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
 5. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
 6. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
 7. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły w terminie ustalonym przez Zespół Wychowawczy, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

 

§ 34.

 

 1. Każdy uczeń występuje w stroju galowym (biała bluzka/koszula, czarna (granatowa) spódnica/spodnie) w czasie:

a)      egzaminów, konkursów, uroczystości szkolnych (tj. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, apele z okazji DEN, Święta Niepodległości, 3 Maja)

b)      grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacyjnym,

c)      imprez okolicznościowych.

 1. Ubiór codzienny:

a)      na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zastępcze,

b)      uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki wyglądu w tym fryzury,

c)      w szkole nie jest dozwolony makijaż, długie, pomalowane paznokcie,

d)     dozwolona jest skromna biżuteria, za którą szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 35.

 

 1. 1.      Uczeń ma obowiązek podporządkować się zakazowi palenia tytoniu i picia alkoholu oraz przyjmowania innych środków odurzających na terenie Szkoły.

 

 

 

 

 

 

Część 3. Wyróżnienia i nagrody

 

§ 36.

 

 1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia i uzdolnienia, uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

a)      pochwałę wychowawcy wobec klasy,

b)      pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

c)      nagrodę dyrektora za najwyższą średnią w szkole,

d)     nagrody rzeczowe, stypendia (naukowe, motywacyjne, sportowe, Burmistrza Miasta i Gminy i inne),

e)      świadectwo z wyróżnieniem.

 1. Nagrody finansowane są z budżetu Szkoły, sponsorów, fundacji.
 2. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym lub wojewódzkim odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

 

 

Część 4. Kary

 

§ 37.

 

 1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminu uczniowskiego poprzez:

a)      upomnienie wychowawcy klasy,

b)      zawiadomienie rodziców,

c)      pracę społeczna na rzecz klasy i szkoły

d)     upomnienie lub naganę dyrektora szkoły,

e)      zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych oraz zajęciach pozalekcyjnych,

f)       zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

g)      przeniesienie do równorzędnej klasy,

h)      przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

 1. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:

a)      uczeń notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

b)      zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażając zdrowiu i życiu innych uczniów,

 1. Dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 

 

Metryczka

Wytworzono:2020-10-05 13:06przez: Łukasz Tur
Opublikowano:2020-10-05 13:06przez: Łukasz Tur
Podmiot udostępniający: Samorządowa Szkoła Podstawowa
Odwiedziny:12

Załączniki

Brak załączników

 • Brak wpisów.