Samorządowa Szkoła Podstawowa

ul. Bolesława Chrobrego 2   

   57-530  Międzylesie

tel.: 74 812 63 28            mieszkola@op.pl

 

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 19 października 2020

Jesteś tutaj: Start / Statut / Statut cz.2

Statut cz.2


 

ROZDZIAŁ VII

 

 

Część 1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

 

§ 38.

 

 1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy ekonomiczno–administracyjni i pracownicy obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

 

 

Część 2. Podstawowe obowiązki pracowników pedagogicznych

 

§ 39.

 

 1. 1.      Nauczyciel jest obowiązany rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły.
 2. 2.      Nauczyciel w ramach czasu pracy (do 40 godzin tygodniowo) realizuje:

a)      zadania dydaktyczno-wychowawcze prowadzone bezpośrednio z uczniami w wymiarze przypisanym tygodniowym pensum,

b)      czynności wynikające ze Statutu,

c)      zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

 

§ 40.

 

 1. 1.      Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przebywających pod jego opieką uczniów w czasie ich pobytu w szkole: lekcje, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia kół zainteresowań oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkołę: wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, itd.
 2. Pełni dyżury w czasie przerw proporcjonalnie do liczby godzin dydaktycznych.

 

§ 41.

 

 1. 1.       W trosce o jakość swojej pracy nauczyciel powinien dbać o:

a)      poprawność merytoryczną i metodyczną zajęć,

b)      prawidłowość realizacji zadań statutowych,

c)      kulturę i poprawność języka,

d)     zachowanie dyscypliny na zajęciach,

e)      udział w pracach zespołów nauczycielskich,

f)       podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie pracy,

g)      zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem,

h)      współpracę z rodzicami,

i)        rozwój zawodowy.

2.   Nauczyciel jest zobowiązany do:

a)      punktualności,

b)      pełnego wykorzystania czasu lekcji,

c)      właściwego prowadzenia dokumentacji.

d)     przestrzegania prawa oświatowego, przepisów bhp, ppoż. oraz regulaminów szkolnych i zarządzeń dyrektora,

e)      przestrzegania tajemnicy służbowej,

f)       nie ujawnia spraw poruszanych na posiedzeniach RP, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

g)      dbałości o powierzony sprzęt,

h)      posiadania planu pracy na dany rok szkolny.

 

 

Część 3. Zadania nauczycieli

 

§ 42.

 

 1. Nauczyciel uczy w oparciu o:

a)      podstawę programową,

b)      szkolne programy nauczania,

c)      szkolny program wychowawczy,

d)     wypracowane standardy wymagań.

 1. Ocenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i szkolnym systemem oceniania.
 2. Obserwuje uczniów, diagnozuje poziom osiągnięć uczniów i dostosowuje do ich możliwości formy i metody pracy.
 3. Prowadzi pomiar dydaktyczny w zakresie nauczanego przedmiotu-bloku.
 4. Indywidualizuje pracę, motywuje uczniów do udziału w konkursach i w życiu kulturalnym szkoły.
 5. Współdziała z innymi pedagogami oraz współuczestniczy w realizacji zadań szkoły.

 

 

Część 4. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych

 

§ 43.

 

 1. 1.      Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe.
 2. 2.      Pracą w/w zespołów kieruje przewodniczący zaakceptowany przez zespół nauczycieli wchodzący w skład danego zespołu przedmiotowego zwykłą większością głosów.
 3. 3.      Przewodniczącego zespołu powołuje i odwołuje Dyrektor Zespołu.
 4. 4.      Zadania zespołów:

a)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,

b)      przygotowywanie materiałów na rady pedagogiczne,

c)      opiniowanie projektów planów, programów, itd.,

d)     opracowywanie zadań wynikających z realizacji planu edukacyjno-wychowawczego szkoły.

 

 

Część 5. Zadania wicedyrektora

 

§ 44.

 

 1. 1.      Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
 2. 2.      Tworzenie warunków do realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych.
 3. 3.      Współpraca z SU.
 4. 4.      Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji nauczycieli.
 5. 5.      Rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.
 6. Nadzór nad szkolnymi świetlicami i dowozem uczniów.

 

 

Część 6. Zadania pedagoga szkolnego

 

§ 45.

 

 1. 1.      Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogiczno–psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. 2.      Podejmowanie działań profilaktyczno–wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i analizy bieżącej sytuacji wychowawczej w szkole.
 3. 3.      Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. 4.      Współpraca z zespołem wychowawczym.
 5. 5.      Kontrola i dbałość o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
 6. Udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

 

 

Część 7. Organizacja biblioteki

 

§ 46.

 

 1. 1.      Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. 2.      Lokal biblioteki szkolnej umożliwia gromadzenie i opracowanie zbiorów oraz wypożyczanie ich przez bibliotekę.
 3. 3.      Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 4. 4.      Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktycznego szkoły.
 5. Biblioteka szkolna organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.

 

 

Część 8. Zadania nauczyciela bibliotekarza

 

§ 47.

 

 1. 1.      Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni uczniom i nauczycielom i innym pracownikom Zespołu oraz rodzicom.
 2. 2.      Prowadzenie działalności informacyjnej i propagowanie czytelnictwa.
 3. 3.      Prowadzenie lekcji bibliotecznych.
 4. 4.      Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych technik bibliotecznych i informacyjnych.
 5. 5.      Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej.
 6. 6.      Podejmowanie aktywnego działania na rzecz powiększania zbiorów bibliotecznych.
 7. 7.      Informowanie nauczycieli i rodziców o czytelnictwie uczniów.
 8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym w tym z innymi bibliotekami.

 

 

Część 9. Zadania wychowawcy świetlicy szkolnej

 

§ 48.

 

 1. 1.      Opieka nad uczniami zakwalifikowanymi do świetlicy szkolnej w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz uczniów, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii.
 2. 2.      Prowadzenie zajęć kształtujących samorządność, postawy twórcze i społeczne.
 3. 3.      Organizowanie uczniom czynnego odpoczynku, zajęć ruchowych na boisku szkolnym i w terenie.
 4. 4.      Pomoc uczniom w nauce, zachęcanie ich do systematycznego odrabiania zadań domowych.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom dojeżdżającym.
 
 
Część 10. Zadania wychowawcy klasy

 

§ 49.

 

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skutecznej pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze, świadectwa szkolne).

 

§ 50.

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie,

b)      inspirowanie działań zespołowych uczniów,

c)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w § 49pkt. 3:

a)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące zespół uczniowski,

b)      ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,

c)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uwzględniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami),

d)     utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów.

 1. Celem kontaktów wychowawcy z rodzicami jest:

a)      poznanie ich i ustalenie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)      ustalenie przyczyny opuszczania przez uczniów zajęć lekcyjnych,

c)      informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu się uczniów podczas zebrań klasowych, „drzwi otwartych”, indywidualnych rozmów, także w obecności pedagoga i dyrektora,

d)     włączanie rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.

 

§ 51.

 

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 2. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:

a)      wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,

b)      wpłynie pisemny wniosek 3/4 ogółu rodziców danej klasy z podpisami wnioskujących.

 

§ 52.

 

 1. Sposoby rozwiązywania konfliktów między uczniami a nauczycielami:

a)      sytuacje konfliktowe między uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśnione i rozwiązywane w pierwszej kolejności, przy pomocy wychowawcy,

b)      jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwoływać do pomocy innych organów szkoły,

c)      w przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą odwoływać się do Kuratorium,

d)     w w/w sposób powinny być również rozwiązywane sytuacje konfliktowe między zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami a nauczycielem.

 

 

Część 11. Zadania pracowników administracji i obsługi

 

§ 53.

 

 1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. Grupa ta podlega przepisom prawa pracy i innym zarządzeniom dotyczącym tej grupy pracowniczej.
 2. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:

a)      troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)      rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków (zgodnie z przydziałem czynności),

c)      przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustalonego w Szkole regulaminu porządkowego,

d)     poszanowanie mienia szkolnego,

e)      przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

f)       przestrzeganie tajemnicy służbowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu

 

 

Część 1. Przepisy ogólne

 

§ 54.

 

 1. Podstawa prawna:

a)      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z dn. 22 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 373),

b)      ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dn. 23 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010).

c)      ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z póź. zm.)

d)     na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dn. 7.08.2020 r. oraz zarządzenia Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu nr 11/08/2019/2010z dn. 12.08.2020 obowiązującym sposobem dokumentowania „systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce” jest dziennik elektroniczny. Szczegółowe zasady określa „Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego”

 

§ 55.

 

 1. Ocenianiu podlegają:

a)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b)      zachowanie ucznia.

 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy i nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 3. WSO obejmuje:

a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych zgodnych z podstawą programową oraz standardami edukacyjnymi. Wymagania edukacyjne są to zamierzone kompetencje uczniów na poszczególnych etapach nauczania, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć umieć na danym etapie kształcenia.

b)      diagnozowanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia (w tym diagnoza wstępna). Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych ucznia polega na określaniu zakresu działań edukacyjnych wspierających ucznia w nauce i doskonaleniu własnego zachowania.

c)      monitorowanie postępów ucznia w nauce i zachowaniu polegające na obserwacji i analizie rozwoju ucznia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a także jego umiejętności samodoskonalenia i samooceny.

d)     ocenianie bieżące, śródroczne, roczne umiejętności i wiedzy ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz jego zachowania.

§ 56.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)      informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

b)      udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)      motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d)     dostarczanie uczniowi, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, w zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia metod pracy dydaktycznej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych, rocznych (końcoworocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zadań edukacyjnych,

b)      ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

c)      ocenianie bieżące i ustalenie semestralnych, rocznych (końcoworocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralnej oceny klasyfikacyjnej zachowania według kryteriów przyjętych w Szkole,

d)     przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,

e)      ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (końcoworocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania według kryteriów przyjętych w Szkole,

f)       ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz jego zachowaniu.

 1. Diagnozie podlegają:

a)      uczniowie klas III szkoły podstawowej pod koniec I etapu edukacyjnego (w II semestrze),

b)      uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej (próbny egzamin ósmoklasisty – grudzień, styczeń).

 1. Wyniki przeprowadzonej diagnozy nauczyciele danego przedmiotu wpisują do dziennika w rubryce oznaczonej literą „D/ liczba punktów maksymalna”.
 2. Diagnoza pozwala określić postępy ucznia w nauce oraz zaplanować działania edukacyjne mające na celu wspieranie ucznia, jest podstawą do korekty wymagań edukacyjnych. Uzyskany wynik diagnozy nie może mieć wpływu na ocenę semestralną lub końcoworoczną.

 

 

Część 2. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 

§ 57.

 

 1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

a)      prace klasowe obejmujące treści całego działu (lub dużą jego część, lub omówione lektury). Praca klasowa powinna być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem w dzienniku,

b)      kartkówki z trzech ostatnich tematów bez zapowiedzi,

c)      zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,

d)     sprawdzianyobejmujące materiał zapowiedziany tydzień wcześniej, poprzedzony wpisem w dzienniku, czas trwania 45 minut,

e)      dyktanda(pisanie z pamięci, ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście) o charakterze diagnozującym i sprawdzającym,

f)       testy różnego typu (otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy) według specyfiki przedmiotów sprawdzające znajomość treści problemowych etapami, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem: czas trwania do 45 minut,

g)      prace domowe według specyfiki przedmiotu,

h)      napisanie referatu: ilość prac pisemnych i czas wykonania ustala każdy nauczyciel,

i)        praca w grupie,

j)        inne prace ucznia (np.: konkursy, olimpiady, zawody, prace na rzecz szkoły).

 1. Prace pisemne powinny zawierać zadania spełniające wymagania na poszczególne oceny (nie dotyczy wypracowań z przedmiotów humanistycznych).
 2. Odpowiedzi ustne:

a)      opowiadanie,

b)      opis,

c)      sprawozdanie,

d)     wypowiedź oceniająca,

e)      wygłaszanie tekstów z pamięci,

f)       przemówienie,

g)      udział w dyskusji, dialogu, argumentowanie, wnioskowanie.

 1. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:

a)      znajomość zagadnienia,

b)      samodzielność wypowiedzi,

c)      kultura języka,

d)     precyzja, jasność, oryginalność, ujęcie tematu.

 1. Działalność twórcza ucznia:

a)      prace literackie,

b)      prace plastyczne,

c)      prace muzyczne,

d)     prace techniczne,

e)      prezentacje multimedialne.

 

§ 58.

 

 1. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian ma obowiązek:

a)      poinformować ucznia o terminie, zakresie i formie sprawdzianu,

b)      poprzedzić sprawdzian lekcją powtórzeniową,

c)      z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać swój termin w dzienniku,

d)     w ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa pisemna (sprawdzian) w tym jedna w ciągu tygodnia z jednego przedmiotu edukacyjnego,

e)      w ciągu tygodnia nie powinno być więcej niż trzy prace klasowe (sprawdziany, testy),

f)       kolejna praca pisemna (sprawdzian, praca klasowa, kartkówka) nie może być przeprowadzona kiedy nie sprawdzono poprzedniej i nie poinformowano o ocenie uczniów.

 1. W przypadku nie przystąpienia do planowanej pracy klasowej z powodu nieobecności uczeń ma obowiązek napisania pracy klasowej z tej samej partii materiału w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.
 2. Uczeń może poprawić cząstkową ocenę niedostateczną z pracy pisemnej w porozumieniem z nauczycielem, w uzgodnionym terminie, nie później niż w ciągu tygodnia od jej otrzymania.

 

§ 59.

 

 1. Na okres przerwy świątecznej i ferii nauczyciele nie zadają prac domowych (wyjątek stanowią obowiązkowe lektury).
 2. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych:

a)      w pierwszym dniu nieobecności trwającej co najmniej tydzień, może nie odrobić prac domowych, przez trzy kolejne dni nadrabiać zaległości uzupełniać materiał: wiadomości (zeszyty ćwiczeń), w tym czasie ma obowiązek uczyć się na bieżąco,

b)      wskutek wypadków losowych,

c)      jeden raz w semestrze z odpowiedzi ustnych bez podania przyczyn (nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie w dzienniku lekcyjnym),

d)     z powodu choroby, jeżeli trwała ona dłużej niż pięć dni roboczych, uczeń ma pięć dni na uzupełnienie wiadomości,

e)      z powodu wycieczki szkolnej trwającej trzy dni i dłużej, uczeń ma trzy dni na uzupełnienie wiadomości,

f)       przez pięć kolejnych dni po powrocie z sanatorium, uzdrowiska czy dłuższego pobytu w szpitalu,

g)      uczeń zgłasza o nieprzygotowaniu się do zajęć przed rozpoczęciem lekcji.

 

§ 60.

 

 1. O osiągnięciach ucznia rodzice są powiadamiani:

a)      mają stały wgląd do dziennika elektronicznego,

b)      w czasie planowanych spotkań z wychowawcami,

c)      podczas „drzwi otwartych”,

d)     rozmów indywidualnych.

 1. Nauczyciel przechowuje prace klasowe w szkole i są one do wglądu na życzenie rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji. Rodzice mogą się z nimi zapoznać w czasie zebrań, wywiadówek i drzwi otwartych oraz w innym terminie ustalonym z nauczycielem. Prace klasowe są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 2. Terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych:

a)      prace klasowe do dwóch tygodni roboczych,

b)      sprawdziany i kartkówki do jednego tygodnia.

 1. Jeżeli uczeń nie wykona w terminie dłuższej pracy pisemnej zadanej do domu ma obowiązek uzupełnić zaległość w ciągu tygodnia.

 

§ 61.

 

 1. Nauczyciele do końca września każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej, rocznej (końcoworocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

d)     wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 

§ 62.

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), na ich wniosek nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Każdy nauczyciel ma prawo posiadać zeszyt, w którym zapisuje uwagi odnośnie ucznia (np. aktywność na zajęciach, brak zeszytu, podręcznika, zadania, stroju na wf, wyniki osiągnięć sportowych, itd.).
 4. Nauczyciel, który zastępuje nieobecnego nauczyciela ma prawo do wstawiania ocen bieżących i wystawiania ocen semestralnych, rocznych (końcoworocznych), przy dłuższej nieobecności nauczyciela prowadzącego.

 

§ 63.

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności uczenia się.
 2. W wypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 64.

 

1.      Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy uwzględnić systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.

2.      Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 65.

 

 1. 1.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. 2.      W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”.
 3. 3.      Jeśli lekcje, z których uczeń został zwolniony, przypadają na pierwszą i ostatnią godzinę lekcyjną, uczeń na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców i zgody dyrektora Szkoły nie musi w nich uczestniczyć.

 

§ 66.

 

 1. 1.      Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w Szkole.
 2. 2.      W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. 3.      W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony/zwolniona".

 

§ 67.

 

 1. 1.      Klasyfikacja semestralna, roczna (koncoworoczna) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły – semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wg kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów i semestralnej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. 2.      Klasyfikację semestralną uczniów przeprowadza się w terminie do 15 stycznia roku szkolnego, w terminach określonych w statucie Szkoły.
 3. 3.      Klasyfikacja semestralna roczna (końcoworoczna) ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustalenia rocznej (końcoworocznej) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej (końcoworocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. 4.      Na siedem dni przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do ustalenia i wpisania do dziennika ocen klasyfikacyjnych, a wychowawca ocenę zachowania.
 5. 5.      Przewidywane oceny niedostateczne nauczyciele mają obowiązek wpisać do dziennika zajęć lekcyjnych na miesiąc przed końcem semestru.
 6. 6.      O przewidywanych ocenach semestralnych (końcoworocznych) rodzice (prawni opiekunowie) są informowani podczas zebrania rodziców na miesiąc przed końcem semestrów.

 

§ 68.

 

 1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego badania i oceniania postępów i umiejętności ucznia w nauce i zachowaniu.
 2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Semestralna, roczna (końcoworoczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć jest brana pod uwagę w ustaleniu średnich ocen ucznia.

 

 

Część 3. Zasady systemu oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej

 

§ 69.

 

 1. W szkole obowiązuje w klasach I-III semestralna i końcoworoczna ocena opisowa.
 2. Celem oceny opisowej jest informacja o aktywności, postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia.
 3. Opisowa ocena rozwoju ucznia opiera się na tych umiejętnościach i kompetencjach, których pomiar jest pożądany i możliwy w warunkach szkolnych.
 4. Nauczyciel obserwuje i ocenia postępy ucznia i jego osiągnięcia w zakresie:

a)      mówienia i słuchania,

b)      czytania i pisania,

c)      liczenia,

d)     znajomości zjawisk otaczającego go świata,

e)      sprawności manualnej i fizycznej,

f)       jego kontaktów społecznych oraz ogólną charakterystykę jego pracy.

 1. Ocenianie bieżące w klasach I-III odbywa się w skali od 1 do 6.
 2. Dopuszcza się używania znaków „+” i „-” w ocenach bieżących.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:

a)      stopień celujący – 6,

b)      stopień bardzo dobry – 5,

c)      stopień dobry – 4,

d)     stopień dostateczny – 3,

e)      stopień dopuszczający – 2,

f)       stopień niedostateczny – 1.

 1. Przy stawianiu ocen cząstkowych nauczyciel ma prawo posługiwać się znakami „+” i „-”.
 2. Każda ocena ma być opisana w dzienniku lekcyjnym (np. praca klasowa, odpowiedź, ocena za zeszyt).
 3. Jeżeli uczeń nie ma oceny z zaplanowanego sprawdzianu z powodu nieobecności w szkole - nauczyciel stawia znak „-”. Zaliczając ten sprawdzian ocenę nauczyciel odnotowuje w sąsiedniej kolumnie.
 4. Jeżeli uczeń poprawia ocenę, jest ona również wpisywana w oddzielną kolumnę. Ocena pierwotna pozostaje i jest wliczana do średniej ocen.

 

 

Część 4. Kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym

 

§ 70.

 

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a)      posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań, oraz

b)      biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, lub

c)      osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych na szczeblu co najmniej powiatowym.

 1. Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który:

a)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, oraz

b)      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, korzysta z różnych źródeł informacji, łączy wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosuje w nowych sytuacjach.

 1. Oceną dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych, oraz

b)      poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.

 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował treści najważniejsze w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu, często powtarzające się w procesie nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, oraz

b)      posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy o średnim stopniu trudności.

 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a)      ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych, ale braki te nie stanowią przeszkody w dalszym kształceniu, oraz

b)      rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.

 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował elementarnych wiadomości i umiejętności umożliwiających dalsze kształcenie,

b)      nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

§ 71.

 

 1. Oceny bieżące oraz semestralne i roczne (końcoworoczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. O promowaniu do klasy programowo wyższej i ukończeniu szkoły ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno–terapeutycznym.

 

§ 72.

 

 1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)     dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)      okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
 2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli i pracowników szkoły, na podstawie kryteriów ocen zachowania.
 3. Ocenę zachowania ustala się na koniec pierwszego i drugiego semestru, przy czym ocena końcoworoczna jest wpisywana na świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły.
 4. W klasach I-III semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. Oceny bieżące ustala się wg skali obowiązującej od klasy IV.
 5. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły:

1)      wzorowe,

2)      bardzo dobre,

3)      dobre,

4)      poprawne,

5)      nieodpowiednie,

6)      naganne.

 1. 7.    Semestralne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia/odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń/odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni PP, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Metryczka

Wytworzono:2020-10-05 13:09przez: Łukasz Tur
Opublikowano:2020-10-05 13:09przez: Łukasz Tur
Podmiot udostępniający: Samorządowa Szkoła Podstawowa
Odwiedziny:9

Załączniki

Brak załączników

 • Brak wpisów.