Samorządowa Szkoła Podstawowa

ul. Bolesława Chrobrego 2   

   57-530  Międzylesie

tel.: 74 812 63 28            mieszkola@op.pl

 

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 19 października 2020

Jesteś tutaj: Start / Statut / Statut cz.3

Statut cz.3

Część 5. Kryteria ocen zachowania

 

§ 73.

 

1.      Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)      wyróżnia się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych,

b)      przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego (wszystkie godziny usprawiedliwione, brak uwag negatywnych), cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i słowie,

c)      jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą,

d)     godnie reprezentuje Szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię.

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą a ponadto:

a)      nie ma żadnych zastrzeżeń do jego kultury osobistej,

b)      reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach,

c)      bierze udział w organizowaniu imprez klasowych lub szkolnych,

d)     sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli prac,

e)      jest życzliwy w stosunku do innych uczniów, również z innych klas, w miarę możliwości służy im pomocą,

f)       nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,

g)      rozwija swoje zainteresowania.

 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę poprawną, a ponadto:

a)      zachowuje się i wyraża w sposób kulturalny,

b)      dobrze wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli obowiązków,

c)      poproszony pomaga innym,

d)     w zasadzie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego,

e)      dopuszcza się najwyżej do 7 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze i maksymalnie 3 spóźnień.

4.      Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane w statucie:

a)      na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, wykazuje jednak pewne skłonności do lekceważenia niektórych zasad (ma nie więcej niż 5 spóźnień i 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze),

b)      nie angażuje się w życie klasy i szkoły.

5.      Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wypełnia obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły np. :

a)      utrudnia prowadzenie lekcji,

b)      zachowuje się niekulturalnie, stosuje wulgarne słownictwo, kłamie,

c)      nie wywiązuje się z powierzonych mu prac,

d)     posiada od 16 do 30 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, więcej niż 5 spóźnień,

e)      wykazuje chęć poprawy,

f)       nie przestrzega postanowień dotyczących stroju galowego i codziennego w szkole.

6.      Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnił poniższe wykroczenia w szkole i poza nią:

a)      rażąco lekceważy zasady zawarte w statucie szkoły,

b)      ma agresywny stosunek do innych, swoim zachowaniem zagraża uczniom lub pracownikom szkoły, grozi innym,

c)      niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów; kradnie,

d)     ma powyżej 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych,

e)      często, mimo upomnień utrudnia prowadzenie lekcji,

f)       pali papierosy, pije alkohol lub używa środki odurzające, bądź je rozprowadza,

g)      wywiera negatywny wpływ na rówieśników,

h)      nie wykazuje chęci poprawy.

 1. Ocena naganna ucznia nie ma wpływu na promocję do klas programowo wyższych i na ukończenie szkoły.

 

§ 74.

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej i rocznej (końcoworocznej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków, poprzez pomoc na zajęciach świetlicowych, udział w zespołach wyrównawczych.
 2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)      realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki,

b)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny na podstawie odrębnych przepisów lub obowiązek poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor lub zastępca dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      imiona i nazwiska nauczycieli - skład komisji,

b)      termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

d)     wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany/nieklasyfikowana”.

 

§ 75.

 

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, jeśli została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, jeżeli została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

Część 6. Odwołanie się od oceny klasyfikacyjnej

 

§ 76.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub semestralna roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu ustala się nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin ten uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą:

a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • Dyrektor Szkoły albo jego zastępca - jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • Dyrektor Szkoły albo jego zastępca jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.
 1. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • skład komisji,
 • termin sprawdzianu,
 • zadania (pytania) sprawdzające,
 • wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • skład komisji,
 • termin posiedzenia komisji,
 • wynik głosowania,
 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Do protokołu dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 4. Przepisy pkt. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, jeżeli w terminie nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 77.

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 78 pkt. 11.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 78.

 

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 77 pkt. 1., nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)      Dyrektor Szkoły albo zastępca dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      skład komisji,

b)      termin egzaminu poprawkowego,

c)      pytania egzaminacyjne,

d)     wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.

 

§ 79.

 

 1. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

Część 7. Egzamin ósmoklasisty

 

§ 80.

 

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44zs ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512).
 2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 3. Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

1) określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia,

2) zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym (maj) i dodatkowym (czerwiec). Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni:

a) pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,

b) drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,

c) trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

d) od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 1. Egzamin z każdego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram ten jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.
 2. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 3. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.
 4. W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

2) zakłócania przebiegu egzaminu,

3) wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

 1. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.

1) Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu ogłasza Minister Edukacji Narodowej w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej MEN.

2) Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

3) Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego nowożytnego albo z przedmiotu dodatkowego innego niż wskazany w deklaracji złożonej do 30 września, może zmienić przedmioty wskazane w deklaracji na przedmioty, z których został laureatem konkursu / laureatem lub finalistą olimpiady. Informację o takiej zmianie przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz osoby, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie – należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.
 3. Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE. Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.
 4. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek – do 30 września - poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.
 5. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia do ok. 15 stycznia.
 6. Przystąpienie do egzaminu w warunkach określonych przez radę pedagogiczną zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
 7. Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu.
 8. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać unieważniony.

1) Unieważnienie może nastąpić:

a) podczas egzaminu

b) po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone

zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez ucznia.

2) Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń:

a) rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,

b) wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,

c) wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,

d) zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

3) Decyzję o unieważnieniu podczas egzaminu podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

4) Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:

a) udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,

b) korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,

c) korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej,

d) skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

5) Decyzję o unieważnieniu podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

6) Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie głównym skutkuje koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym.

7) Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie dodatkowym skutkuje uzyskaniem wyniku „0%” z tego przedmiotu.

 

 

Część 10. Postanowienia końcowe WSO

 

§ 81.

 

 1. 1.      Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych (do 15 września każdego roku) oraz na zebraniach z rodzicami do końca września przedstawiają zasady regulaminu oceniania.
 2. 2.      Rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie uczestniczą w zebraniach organizowanych przez szkołę, nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, nie mogą w żadnym wypadku powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce oraz przewidywanych dla niego ocenach okresowych lub rocznych.
 3. 3.      Sprawy nieuregulowane w WSO pozostają w gestii nauczycieli i podlegają uzgodnieniom z uczniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

 

Część 1. Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 82. 

 

 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

 

 

Część 2. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 

§ 83.

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

a)      rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,

b)      rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,

c)      rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole,

d)     stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym,

e)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia,

f)       wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

g)      opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

h)      prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców,

i)        podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

j)        wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku,

k)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

l)        udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

m)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

n)      umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

 • o)      podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

a)      niepełnosprawności ucznia,

b)      niedostosowania społecznego,

c)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d)     z zaburzeń zachowania i emocji,

e)      szczególnych uzdolnień,

f)       specyficznych trudności w uczeniu się,

g)      z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

h)      choroby przewlekłej,

i)        sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

j)        niepowodzeń szkolnych,

k)      zaniedbań środowiskowych,

l)        trudności adaptacyjnych.

3. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:

a)      rodzice ucznia/prawni opiekunowie,

b)      uczeń,

c)      dyrektor szkoły,

d)     nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści,

e)      pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania,

f)       poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

g)       wychowawcy świetlicy lub ucznia,

h)      pracownik socjalny,

i)        asystent rodziny,

j)        kurator sądowy,

k)      organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy klasy. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

a)      nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach,

b)      specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

 • pedagog,
 • logopeda,

c)      pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

Metryczka

Wytworzono:2020-10-05 13:12przez: Łukasz Tur
Opublikowano:2020-10-05 13:12przez: Łukasz Tur
Podmiot udostępniający: Samorządowa Szkoła Podstawowa
Odwiedziny:8

Załączniki

Brak załączników

 • Brak wpisów.