Samorządowa Szkoła Podstawowa

ul. Bolesława Chrobrego 2   

   57-530  Międzylesie

tel.: 74 812 63 28            mieszkola@op.pl

 

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 19 października 2020

Jesteś tutaj: Start / Statut / Statut cz.4

Statut cz.4

Część 3. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 

§ 84.

 

 1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

a)      dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb,

b)      rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania,

c)      indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych,

d)     dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

 

a)      zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze:

adresaci

Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 

zadania

Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica

prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 8 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją dyrektora

 

b)      zajęcia rozwijające uzdolnienia:

adresaci

Uczniowie szczególnie uzdolnieni

zadania

Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach

prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 8 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją dyrektora

 

c)      zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

adresaci

dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

zadania

Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych

wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia

ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia PPP.

prowadzący

Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

liczba uczestników

maksimum 5 osób

okres udzielania pp

zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

 

d)     zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:

adresaci

Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego

podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej lub opinia PP

prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

liczba uczestników

maksimum 10 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją dyrektora

 

e)      zajęcia logopedyczne:

adresaci

Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej

zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek specjalistów po badaniach przesiewowych

podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno–pedagogicznej lub opinia PP, wniosek nauczyciela,

prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

liczba uczestników

maksimum 4 osoby

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją dyrektora

 

f)       zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 

 1.  Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to:

a)      porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga,

b)      porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem,

c)      warsztaty dla uczniów w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się,

d)     organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.

 

 

Część 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu.

 

§ 85.

 

 1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

a)      udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień,

b)      wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny
i wiary w siebie,

c)      stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów,

d)     uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych,

e)      promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.

 1. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:

a)      na lekcji,

b)      poza lekcjami,

c)      poza szkołą,

d)     inne formy.

3. Uczeń zdolny ma możliwość:

a)      rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)      uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad,

c)      indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych i w domu,

d)     realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

a)      rozpoznaje uzdolnienia uczniów,

b)      umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy,

c)       systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu,

d)     współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia,

e)      składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.

 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.
 3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.
 4. Dyrektor  szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki.
 5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

 

 

Część 5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

 

§ 86.

 

1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

a)      posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

b)      posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

c)      posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

d)     nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem,

e)      posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

 1. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności/zdolności lub zaburzenia.
 2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
 3. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym
  z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany komunikat zapisuje w dzienniku lekcyjnym.
 4. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
 5. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.
 6. Wychowawca ma obowiązek zwołać zebranie wszystkich nauczycieli uczących w klasie w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia Dyrektorowi szkoły.
 8. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
 9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala Dyrektor  szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 10. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.
 11. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku.
 12. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej swoim wychowankom.
 13. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.
 14. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole, pedagog, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.
 15. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
 16. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor  szkoły  wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.
 17. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.
 18. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany odnotowywać w dzienniku lekcyjnym przeprowadzone zajęcia oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
 19. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
 20. Zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie, jeśli jest takie zalecenie w opinii lub orzeczeniu.
 21. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 22. W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda, a w miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 23. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.
 24. Wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w  Bystrzycy Kłodzkiej.

 

 

Część 6. Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 87.

 

 1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

a)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

b)      określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

c)      rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły,

d)     świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem,

e)      udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole,

f)       udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę,

g)      sprawdzić uzupełnianie Karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych,

h)      dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się na podstawie tego orzeczenia,

i)        indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na,

j)        dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,

k)      dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,

l)        przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,

m)    umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,

n)      różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych,

 • o)      prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych,

p)      współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia,

q)      prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej,

r)       udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych,

s)       komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy,

t)       stosowanie oceniania informującego ucznia o tym, co zrobił dobrze a co należy poprawić.

 

§ 88.

 

1. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów:

a)      przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności/zdolności uczniów,

b)      przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów,

c)      zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku,

d)     określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie,

e)      w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole,

f)       poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku,

g)      monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach,

h)      informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i postępach ucznia,

i)        angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom,

j)        prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy,

k)      stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych,

l)        prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej,

m)    udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych.

 1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

a)      bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań,

b)      rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków,

c)      wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

d)     udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami,

e)      tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania,

f)       ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami,

g)      pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce,

h)      utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce,

i)        rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się,

j)        wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy,

k)      systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału,

l)        tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, rajdów, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”,

m)    tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru,

n)      współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom,

 • o)      udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

 

§ 89.

 

 1. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego:

a)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia,

b)      diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

c)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego,

d)     udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów,

f)       minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

g)      wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

h)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

i)        pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

j)        podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i wychowawców,

k)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

l)        prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania,

m)    wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych,

n)      współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia,

 • o)      pomoc w realizacji wybranych zagadnień z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

p)      nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji,

q)      przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,

r)       prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 90.

 

 1. Zadania i obowiązki logopedy:

a)      diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,

b)      prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów w wymiarze 45 minut oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

c)      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

d)     wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

e)      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

f)       prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

 

System doradztwa zawodowego w Szkole

 

 

§ 91


Cele ogólne doradztwa zawodowego

 

 1. Doradztwo zawodowe prowadzone w Samorządowej Szkole Podstawowej polega na realizacji podstawowych działań w celu wspierania uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, które prowadzą do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez uczniów.
 2. Doradzwo zawodowe w Samorządowej Szkole Podstawowej jest realizowane w poniższych formach: orientacji zawodowej w klasach I-VI i doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII.
 3. Orientację zawodową w klasach I-VI stanowi ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji, poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Orientacja zawodowa jest realizowana na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, czyli na lekcjach przedmiotowych, godzinach wychowawczych oraz w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanych w planie organizacyjnym szkoły.
 4. Doradztwo zawodowe stanowią uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII–VIII w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych oraz zawodowych. Mają one na celu ułatwienie uczniom dokonanie wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, uwzględniając ich zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje zawodowe, a także wiedzę na temat systemu edukacji i rynku pracy.
 5. Doradztwa zawodowe realizowane jest:

a)      w klasach VII i VIII w formie zajęć doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin

dydaktycznych w ciągu roku szkolnego,

b)      w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c)      na zajęciach przedmiotowych,

d)     na lekcjach z wychowawcą.

 

Powyższe formy realizacji doradztwa zawodowego stanowią podstawę do opracowania spójnego programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny. 

 

§ 92

Cele szczegółowe doradztwa zawodowego

 

1. Cele szczegółowe preorientacji zawodowej:

a)      poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych

i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, wiedzy, umiejętności i postaw, wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia,

b)      poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach,

c)      poznawanie rynku pracy i kształcenie potrzeby uczenia się przez całe życie,

d)     planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

2. Orientacja zawodowa prowadzona w klasach I-VI ma na celu:

a)      wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,

b)      zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, które człowiek może wykonywać,

c)      uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,

d)     zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu,

e)      poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia,

f)       rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości.

3. Doradztwo zawodowe w klasach VII -VIII ma na celu:

a)      odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,

b)      motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej

szkoły i zawodu,

c)      rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,

d)     wdrażanie uczniów do samopoznania,

e)      wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,

f)       kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

g)      rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,

h)      wyrabianie szacunku dla samego siebie,

i)        poznanie możliwych form zatrudnienia,

j)        poznanie lokalnego rynku pracy,

k)      poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,

l)        poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,

m)    poznawanie różnych zawodów,

n)      udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 93


Organizacja doradztwa zawodowego w szkole

 

1. Za organizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły.

2.  W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego lub współpracuje się z doradcą zawodowym.

Do zadań doradcy zawodowego należy:           

a)      diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,

b)      prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII,

c)      opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami, psychologami lub pedagogami, programu rocznego doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji,

d)     wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w tym programie,

e)      koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

f)       współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

g)      wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

h)      wspieranie rodziców w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z własnym dzieckiem,

i)        planowanie i prowadzenie w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli form szkoleniowych dla rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych,

j)        prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowaniu kariery zawodowej,

k)      systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji,

l)        wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym,

m)    współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratorium oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.,

n)      stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne),

 • o)      stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym),

p)      prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań oraz efektywności i funkcjonalności systemu doradztwa zawodowego w szkole.

3. W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są następujące działania: 

a)      indywidualne spotkania doradcze z uczniami i ich rodzicami,

b)      podejmowanie tematyki związanej z planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej podczas godzin wychowawczych,

c)      spotkania z rodzicami służące przygotowaniu ich do wspierania dzieci w projektowaniu przyszłej kariery zawodowej,

d)     wizyty w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach,

e)      udział uczniów w dniach otwartych, targach szkół,

f)       organizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych, dni talentów i innych wydarzeń szkolnych nastawionych na poznawanie i prezentowanie uczniowskich uzdolnień i zainteresowań,

g)      uczestnictwo uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych,

h)      współpraca ze szkołami wyższego szczebla, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju uczniów,

i)        rozwijanie szkolnych zasobów informacji i wiedzy o świecie zawodów i sposobach odkrywania własnych predyspozycji i zainteresowań,

j)        udzielanie wsparcia w podejmowaniu tematyki związanej z doradztwem nauczycielom pracującym w szkole.

 

§ 94

 

Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności

 

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:

a)      wychowawców,

b)      nauczycieli przedmiotu,

c)      pedagoga szkolnego,

d)     bibliotekarzy,

e)      pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej),

f)       rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.

 1. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej oraz ich rodzice.
 2. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców, rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze:

a)      utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na każdy rok szkolny,

b)      realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej,

c)      w klasach I-VI: 

-        prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem,

-        roli motywacji oraz umiejętności współpracy,

-        zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno-doradczej na rzecz uczniów,

d)     w klasach VII-VIII:

-        zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej,

-        prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,

-        prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu,

-        podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów,

-        prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,

-        prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:

 • pogłębianie informacji o zawodach,
 • zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego,
 • zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego,

-        konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,

-        podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,

-        indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, emocjonalne, rodzinne,

-        współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

§ 95

 

Podmioty współpracujące ze szkołą

 

 1. Podmiotami współpracującymi ze szkołą przy realizacji WSDZ są:

a)      pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

b)      pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy,

c)      pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego,

d)     pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP,

e)      organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji,

f)       przedstawiciele szkół ponadpodstawowych,

g)      rodzice,

h)      inne osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy zakładów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji pozarządowych itd.), absolwenci szkoły.

 

§ 96

 

Szkolne zasoby z zakresu doradztwa zawodowego

 

 1. Szkoła gromadzi i sukcesywnie poszerza własne zasoby służące realizacji doradztwa zawodowego. Są to, m.in.:

a)      Opracowywany co roku i zatwierdzany przez dyrektora program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny,

b)      szkolny doradca zawodowy lub pedagog,

c)      narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów,

d)     materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego gromadzone w bibliotece: filmy, scenariusze, broszury, publikacje,

e)      materiały gromadzone w związku z organizacją wydarzeń, takich jak projekty edukacyjne, spotkania z przedstawicielami świata zawodów itp.,

f)       zasoby internetowe, w tym zasoby Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE),

g)      programy komputerowe,

h)      informacje i dane dostępne w zakładce strony internetowej szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI

 

Nauczanie zdalne

 

 

§ 97.

 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, za realizację którego odpowiada Dyrektor Szkoły.
 2. Kształcenie na odległość  odbywa się za pośrednictwem strony internetowej szkoły.
 3. Do zadań Dyrektora Szkoły związanych z organizacją kształcenia na odległość należy:

a)      przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania,

b)      koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami,

c)      ustalenie, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach,

d)     ustalenie, we współpracy z nauczycielami, sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,

e)      ustalenie warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobów ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu i zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny,

f)       wskazanie, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać,

g)      zapewnienie każdemu uczniowi możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o formie i terminach tych konsultacji,

h)      organizacja zdalnego posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz trybu podejmowania uchwał                  i postanowień.

 

§ 98.

 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły prowadzane jest kształcenie na odległość.
 2. Kształcenie na odległość podlega ocenianiu.
 3. Kształcenie na odległość prowadzone jest przez nauczycieli danego przedmiotu.
 4. Podczas nauczania na odległość realizowane są tematy wynikające z programu nauczania, które mogą ulec modyfikacji.
 5. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia wynikające z wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 

 

§ 99.

 

 1.  Zadania nauczycieli prowadzących nauczanie na odległość:

a)      organizują pracę z uczniami,

b)      informują uczniów o trybie pracy, celach kształcenia, formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zasadach i kryteriach oceniania,

c)      nawiązują do wcześniejszej wiedzy uczniów,

d)     motywują uczniów do pracy i zachęcają do aktywności własnej,

e)      w różnych formach prezentują treści nauczania,

f)       wspierają uczniów poprzez udzielanie podpowiedzi oraz wskazówek,

g)      monitorują pracę każdego ucznia,

h)      na bieżąco oceniają przebieg procesu uczenia się uczniów,

i)        indywidualizują proces nauczania,

j)        dostosowują wymagania i zadania do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

 1. Nauczyciel formułując kryteria ocenia kształcenia na odległość bierze pod uwagę:

a)      wykonanie zadań w wyznaczonych terminach,

b)      zgodności wykonanego zadania z poleceniem,

c)      staranność przedstawionych treści,

d)     wkład pracy własnej,

e)      oryginalność wniosków i elementów wskazujących na samodzielne myślenie,

f)       samodzielność ich wykonania.

 1. Ocena dokonywana przez nauczyciela powinna mieć cechy informacji zwrotnej i powinna:

a)      być przekazywana regularnie i terminowo, indywidualnie i poufnie np. w formie komentarza umieszczonego pod zadaniem, czy za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b)      zawierać informację o poczynionych postępach, w dalszej kolejności pokazywać błędy oraz sposoby i kierunki ich naprawy,

c)      być wspierająca i budująca,

d)     ukazywać elementy pracy, które są możliwe do poprawy.

 

§ 100.

 

 1. Uczniowie uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli korzystając z podręczników, ćwiczeń, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych, serwisach internetowych.
 2. Zadaniem uczniów jest nawiązanie kontaktu z wychowawcą i nauczycielami oraz zorganizowanie nauki własnej w domu.
 3. Uczeń ma prawo i obowiązek zgłaszać nauczycielom wszelkie wątpliwości.

 

§ 101.

 

 1. Oceny wystawiane przez nauczyciela podczas kształcenia na odległość ustala się według obowiązującej skali.
 2. Oceny otrzymane przez ucznia podczas kształcenia na odległość mają wpływ na otrzymaną przez niego roczną ocenę z danego przedmiotu.

 

 • § 102.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić uzasadnione pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, na którą złożyły się również oceny z kształcenia na odległość została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dalsze postępowanie regulują przepisy zawarte w Statucie Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XII

 

 

Część 1. Przepisy końcowe

 

§ 103.

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o pełnym brzmieniu nazwy szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i zarządzeniem MEN.
 3. Wszelkie zmiany w statucie wymagają uchwały rady pedagogicznej.
 4. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą do wydawania świadectw i ich duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
 7. Szkoła może na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzić dochody własne pochodzące z:

a)      wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych,

b)      świadczenia usług na rzecz osób fizycznych i prawnych, w tym na bazie stołówki szkolnej,

c)      kwest organizowanych przez szkołę i rodziców w środowisku szkolnym,

d)     sprzedaży zapasów środków materiałowych,

e)      dotacji z budżetu gminy,

f)       zapisów, spadków i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz szkoły,

g)      tytułu odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie,

h)      oddane szkole w zarząd lub użytkowanie.

 1. Wydatki z rachunku środków specjalnych mogą pokrywać koszty finansowania i dofinansowania:

a)      celów wskazanych przez darczyńcę lub spadkobiercę,

b)      zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci,

c)      pomocy socjalnej dla dzieci,

d)     zakupu pomocy i sprzętu szkolnego.

 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.

 

 

 

 

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 9.09.2020 r.

 

Metryczka

Wytworzono:2020-10-05 13:14przez: Łukasz Tur
Opublikowano:2020-10-05 13:14przez: Łukasz Tur
Podmiot udostępniający: Samorządowa Szkoła Podstawowa
Odwiedziny:10

Załączniki

Brak załączników

 • Brak wpisów.